Podział wyniku finansowego a sytuacja finansowa spółek akcyjnych przemysłu rolno-spożywczego

Justyna Franc-Dąbrowska

Franc-Dąbrowska, Justyna; ORCID: 0000-0002-5881-0343
Podział wyniku finansowego a sytuacja finansowa spółek akcyjnych przemysłu rolno-spożywczego
Division of financial result vs. financial situation of public companies from agri-food sector
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 2, s. 20-27

Słowa kluczowe

wskaźniki rentowności wskaźniki płynności test na różnice średnich

Key words

profitability ratio liquidity ratio test on averages differences

Streszczenie

W artykule podjęto próbę zweryfikowania hipotezy badawczej: spółek giełdowych sektora rolno-spożywczego, które realizują wypłaty pieniężne z zysku są spółkami o lepszej sytuacji finansowej od spółek, które nie podejmują decyzji o podziale zysku na dywidendy. Hipoteza ta została odrzucona. Badania obejmowały pełną zbiorowość spółek giełdowych sektora rolno-spożywczego w latach 2001-2006. Sytuacja finansowa spółek została określona wskaźnikami finansowymi: stopą zwrotu z aktywów ogółem, stopą zwrotu z kapitału własnego i rentownością sprzedaży, oraz wskaźnikami płynności: bieżącej i szybkiej. Przeprowadzono test na różnicę średnich, który wskazał na brak istotnych statystycznie różnic wybranych parametrów między spółkami wypłacającymi dywidendę i reinwestującymi zysk.

Abstract

The paper aims to verify the hypothesis that public companies from agri-food sector, which paid out dividends from obtained profit are in better financial condition then companies that do not assign obtained profit for dividends. The assumed hypothesis has been rejected. The study covered the full sample of public companies from agri-sector quoted at Warsaw Stock Exchange, and was done for the years 2001-2006. The financial situation of analyzed companies has been described by different financial ratios, including Return on Total Assets, Return on Equity, Profit Margin as well as Current and Quick Ratio. The statistical test on average differences showed no statistically important differences between companies paying and dividends and re-investing profits.