Optymalizacja struktury sprzedaży w spółdzielni mleczarskiej

Marzena Chmielewska, Magdalena Mądra

Chmielewska, Marzena
Mądra, Magdalena
Optymalizacja struktury sprzedaży w spółdzielni mleczarskiej
The optimization of the sale structure in the cooperative creamery
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 2, s. 60-67

Słowa kluczowe

optymalizacja struktury sprzedaży spółdzielnie mleczarskie koszty pośrednie

Key words

optimization of the sale structure dairy cooperatives indirect costs.

Streszczenie

Celem bada? było określenie optymalnej struktury kwartalnej wielkości sprzedaży w wybranej spółdzielni mleczarskiej. Obiekt do badania został wybrany jako typowy, z czterdziestu celowo dobranych spółdzielni mleczarskich. We wszystkich trzech przyjętych wariantach rozliczania kosztów pośśrednich na wyroby, optymalna struktura sprzedaży pozostawała bez zmian. Przyczyną takiej sytuacji mógł być fakt, iż w produkcji mleczarskiej koszty pośśrednie stanowią niewielki odsetek ogółu kosztów całkowitych, co wpływa marginalnie na zyskowność w skali pojedynczego produktu, a tym samym na strukturę sprzedaży

Abstract

The aim of the elaboration was determination of the optimal structure of the quarterly sale in the chosen cooperative creamery. The research object became selected as a „typical” object from about forty purposely chosen cooperative creameries. In all three accepted variants the structure of the optimumsale remained invariable. The reason of such situation was the fact, that in the production of a creamery the level of indirect costs constituted a small percentage of the total amount of costs. It marginally impacts on profitability in the scale of a single product and consequently it influents for a selection of the sale structure through the optimization model.