Ocena przydatności wybranych metod do prognozowania plonów roślin

Urszula Kocielska, Wojciech Sroka, Piotr Sulewski

Kocielska, Urszula
Sroka, Wojciech; ORCID: 0000-0002-4255-3741
Sulewski, Piotr; ORCID: 0000-0002-7983-4651
Ocena przydatności wybranych metod do prognozowania plonów roślin
Evaluation of selected methods for plant’s forecasting
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 2, s. 68-82

Słowa kluczowe

prognozowanie plony roślin ekstrapolacja trendu metody adaptacyjne

Key words

forecasting plant’s yields trend extrapolation adaptive models

Streszczenie

Metody statystyczne wykorzystywane są we wszystkich ogniwach gospodarki żywnościowej, a obecnie coraz cz?ściej w samym rolnictwie. Dotyczy to również metod prognozowania plonów roślin. W opracowaniu postawiono dwa cele badawcze: porównanie przydatności wybranych metod do sporządzenia prognoz plonów roślin zbożowych oraz wyznaczenie przewidywanych plonów tych roślin w perspektywie roku 2014.

Abstract

The aim of this study was a comparison of different forecasting methods of wheat, rye, barley and oilseed rape yields and a construction of a forecast for Poland. The prediction period includes the 2008- 2014 years. The forecasts were generated on a set of the yearly time series of the yields of mentioned plants in the 1970-2007 period. The forecasting methods which were used in this research are: trend extrapolation methods and adaptative methods. The accuracy of forecasts was verified in retrospect by forecasting errors, graphical analysis and by preparing ,,forecast in the past”