Uwarunkowania wzrostu konkurencyjności rolnictwa obszarów górskich

Ewa Baran

Baran, Ewa
Uwarunkowania wzrostu konkurencyjności rolnictwa obszarów górskich
Conditions of competitiveness increase of agriculture in mountain areas
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2008, vol.95, nr 2, s. 83-88

Słowa kluczowe

obszary górskie konkurencyjność rolnictwo

Key words

mountain areas competitivenes agriculture

Streszczenie

Wielofunkcyjny charakter obszarów górskich decyduje o specyfice rolnictwa, która wynika z cech śśrodowiska przyrodniczego i konieczności poszukiwania takich rozwiązań w zakresie zagospodarowania, aby możliwe było pogodzenie spełnianych przez nie funkcji ekonomicznych z koniecznością ochrony i kształtowania śśrodowiska. W opracowaniu zwrócono uwagę na rosnące znaczenie uwarunkowań wzrostu konkurencyjności m.in. przez możliwość stworzenia marki regionu wytwarzającego wysokiej jakości produkty ekologiczne i regionalne.

Abstract

The multifunctional character of mountain areas decides about the specific conditions of agricultural production. These specific conditions influence seeking of solutions to make the farms economically vital and accordingly to protect the environment. The study pays an attention on the growing importance of conditions to increase the competitiveness of farms in the mountain areas, among other things by development of regional brands organically and regionally produced goods with high quality.