Stan i kierunki zmian na rynku mleka Ukrainy

Andrzej Parzonko, Nataliya Sulyma

Parzonko, Andrzej; ORCID: 0000-0003-0244-1996
Sulyma, Nataliya
Stan i kierunki zmian na rynku mleka Ukrainy
Directions for change of the Ukrainian dairy market
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 1, s. 130-140

Słowa kluczowe

produkcja i przetwórstwo mleka tendencje zmian na rynku mleka Ukrainy

Key words

milk production milk procession the tendencies of change on the Ukrainian milk market

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie zmian na rynku mleka Ukrainy w latach 2000-2008 oraz prezentacja tendencji jego rozwoju. Produkcja mleka ustabilizowała się po wyraźnym spadku w latach dziewięćdziesiątych. Odbywa się ona głównie w gospodarstwach chłopskich, dysponujących 1-2 krowami. Gospodarstwa farmerskie wycofują się z tej produkcji. Następuje proces koncentracji w przemyśle mleczarskim, głównie przez przejmowanie rodzimych przedsiębiorstw przez kapitał zagraniczny (głównie rosyjski). Zwiększa się eksport produktów mlecznych z Ukrainy, głównie sera. Szacuje się, że w 2009 roku Ukraina znajdzie się w grupie państw o największym eksporcie produktów mlecznych na świecie (w pierwszej piątce).

Abstract

The article focuses on the Ukrainian dairy market and is analyzing and outlining the tendencies for change that has been evident in the years 2000-2008. It shows that milk production tends to stabilizing after the noticeably decrease since 1990th . The Ukrainian dairy industry continues to rely on Ukrainian households for supplying the majority of raw milk. Currently 1-2 of dairy cows are kept in private households. Some agricultural farmers gave up their livestock breeding business and started with crop production. The process of milk processing sector concentration is taken place (mainly as a result of foreign ownership alliances building). The export of dairy products from Ukraine (mainly the export of cheese) has been growing over the 2000-2008. It is expected that in 2009 Ukraine will take the 5-th place among the most important exporters of milk products in the world.