Tendencje zmian w produkcji mleka w Polsce

Wojciech Ziętara

Ziętara, Wojciech; ORCID: 0000-0002-3182-522X
Tendencje zmian w produkcji mleka w Polsce
Tendencies in changes of milk production in Poland
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 1, s. 27-35

Słowa kluczowe

produkcja towarowa gospodarstwa mleczne pogłowie krów produkcja mleka wydajność mleczna krów zróżnicowanie regionalne ceny skupu mleka

Key words

market production dairy farms stock of cows production of milk milk yield regional disparity

Streszczenie

Przedstawiono zmiany w strukturze towarowej produkcji rolniczej, w tym produkcji zwierzęcej, w pogłowiu krów mlecznych, w poziomie produkcji mleka i w skupie. Stwierdzono znaczny spadek pogłowia krów w latach 1990-2007 (o 43%), spadek produkcji mleka o 23,6%, przy jednoczesnym wzroście wydajności mlecznej krów o 36%. Stwierdzono także znaczne zróżnicowanie terytorialne pogłowia krów i produkcji mleka. Ponad 55% produkcji mleka skoncentrowane jest w czterech województwach: podlaskim, mazowieckim, wielkopolskim i łódzkim.

Abstract

The paper presents changes at market production in agriculture, including animal production, changes in stock of cows, level of milk production and sales. Considerable decrease of stock of cows in 1990 - 2007, about 43,2% has been recorded, however decrease of milk production was 23,6% and simultaneous growth of milk yield about 36%. Considerable territorial disparity stock of cows and production of milk, has been observed in the same time. Over 55% production of milk is concentrate in four provinces: podlaskie, mazowieckie, wielkopolskie, lodzkie.