Zarządzanie wiedzą jako wieloetapowy proces generowania nowych wartości

Jan Wołoszyn

Wołoszyn, Jan
Zarządzanie wiedzą jako wieloetapowy proces generowania nowych wartości
Business management of knowledge as multiple process generating new values
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 2, s. 98-105

Słowa kluczowe

wiedza przedsiębiorstwo modele zarządzania wiedzą nabywanie wiedzy dzielenie się wiedzą

Key words

knowledge business knowledge categories processed model knowledge acquisition knowledge dividing

Streszczenie

W artykule przedstawiono zagadnienia zarządzania wiedzą według założeń sformułowanych przez Probsta, Rubla i Romhardta, zaprezentowanych w modelu procesowym. Poruszono różne aspekty wiedzy jako kategorii psychospołecznej oraz jej nabywanie i dzielenie się nią. Zaprezentowano także różne zdolności organizacji do uczenia się na zasadzie pętli pojedynczej i podwójnej.

Abstract

The paper aims to describe the issues of knowledge management according to foundations formulated by Probst, Rubl and Romhardt, which are presented in the process model. There were analyzed different aspects of knowledge such as psycho-sociologic category as well as obtaining and sharing it. There were also presented different abilities of organization to learn on the example of principles of single and double nooses.