Dochody i jakość życia w gospodarstwach niskotowarowych z wybranych regionów Polski

Edward Majewski

Majewski, Edward; ORCID: 0000-0003-0886-6645
Dochody i jakość życia w gospodarstwach niskotowarowych z wybranych regionów Polski
Income and quality of life in semi-subsistence farms from selected regions of Poland
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 4, s. 122-129

Słowa kluczowe

gospodarstwa niskotowarowe dochody gospodarstw jakość życia

Key words

semi-subsistence farms income farms quality of life

Streszczenie

Przeanalizowano wysokość i strukturę dochodu dyspozycyjnego 175 gospodarstw niskotowarowych z regionów świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Przeciętne dochody w zbiorowości kształtowały się na poziomie porównywalnym z dochodem rozporządzalnym .średnio w kraju. Dochody z działalności rolniczej i dochody pozarolnicze miały równorzędny udział w kształtowaniu dochodu dyspozycyjnego, natomiast relatywnie niższe znaczenie miały subsydia ze środków polityki rolnej. Niewielka część rolników deklarowała zamiar rozwoju gospodarstwa połączony ze wzrostem skali produkcji.

Abstract

In the paper level and structure of disposable income in the sample of 175 farms from świętokrzyskie and wielkopolskie regions were analyzed. Average level of income was comparable with the mean disposable income in the country. Incomes from agricultural and non-agricultural activities had a comparable share, whilst relatively less important were subsidies from the common agriculture policy funds. Only a lesser part of farmers in the sample declared intention of enlarging their farms and scale of agricultural activity.