Źródła wzrostu i rozwoju wsi tkwią głównie w tworzeniu nowych miejsc pracy

Waldemar Michna

Michna, Waldemar
Źródła wzrostu i rozwoju wsi tkwią głównie w tworzeniu nowych miejsc pracy
Sources of development of rural areas are to be fund in creation of new jobs
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 4, s. 139-146

Słowa kluczowe

rozwój obszarów wiejskich źródła finansowania zatrudnienie

Key words

development of rural areas sources of financing employment

Streszczenie

Przedstawiono charakterystykę obszarów wiejskich w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, ze wskazaniem znaczenia rozwoju pozarolniczych miejsc pracy. Omówiono kierunki (osie) rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007- 2013 wskazując źródła ich finansowania. Rozwój obszarów wiejskich w Polsce powinien dotyczyć zarówno rozwoju rolnictwa, jak i działalności pozarolniczej. Ważny jest rozwój infrastruktury wsi, ale także tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących działalność pozarolniczą produkcyjną czy usługową.

Abstract

The paper aims to describe the characteristics of rural areas in Poland comparing to other countries of the European Union from the perspective of creation of off farms jobs. There were described main directions (axis) of development in the perspective of the years 2007-2013 (5) with the emphasis on the sources of financing. The paper argues that the development of rural areas in Poland should cover both agricultural and off farm activities. In this context there is important development of infrastructure of rural areas, as well as creation of new jobs in small and medium enterprises providing off farm production or services.