Rozważania nad potrzebą przemian gospodarstw rolniczych w regionach rozdrobnionych agrarnie

Wiesław Musiał, Eugeniusz Otoliński

Musiał, Wiesław; ORCID: 0000-0002-8213-4859
Otoliński, Eugeniusz
Rozważania nad potrzebą przemian gospodarstw rolniczych w regionach rozdrobnionych agrarnie
Deliberations on necessity of farms. transformation in the region of fragmented agriculture
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 4, s. 147-154

Słowa kluczowe

przemiany agrarne gospodarstwo indywidualne rolnictwo Małopolski

Key words

agrarian transformation individual farm Malopolska agriculture

Streszczenie

W pracy naświetlono kwestię potrzeby przemian w organizacji i funkcjonowaniu gospodarstw rodzinnych w regionach rozdrobnionych agrarnie. Wskazano na potrzebę przełamania stagnacji rolnictwa, tkwiącej w strukturze agrarnej, niekorzystnym rozłogu gruntów, tradycjonalizmie gospodarowania, a także uzależnieniu gospodarstw od szybko zmieniającego się, lecz mało przyjaznego otoczenia rolnictwa. Rozważania odnoszące się do rolnictwa Małopolski mają jednak także szerszy wymiar.

Abstract

The paper takes into consideration a problem of necessity of organizational and functional transformation of family farms in the regions of fragmented agriculture. The need of overcoming of agriculture stagnation underlining in agrarian structure, unfavorable land layout, traditionalism of farming were pointed out. Also farms dependence on rapidly changing although little friendly agriculture environment was underlined. Deliberations concerning agriculture of the Malopolska region have however wider dimension.