5-lecie członkostwa polski w Unii Europejskiej: rolnictwo na drodze od przeszłości do przyszłości

Franciszek Tomczak

Tomczak, Franciszek
5-lecie członkostwa polski w Unii Europejskiej: rolnictwo na drodze od przeszłości do przyszłości
Fifth anniversary of the Polish membership in the European Union: agriculture on the way from the past to the future
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 4, s. 204-214

Słowa kluczowe

Wspólna Polityka Rolna członkostwo UE zasady i szanse WPR przyszłość WPR

Key words

Common Agricultural Policy membership of the European Union CAP: princuples and chnaces the future of the CAP

Streszczenie

Opracowanie dotyczy 5-lecia członkostwa Polski w UE i związanych z tym zagadnień kształtowania i rezultatów Wspólnej Polityki Rolnej. Przedstawiono główne procesy rozwojowe rolnictwa polskiego w okresie członkostwa Polski w UE, szanse oraz narzędzia polityki rolnej i ich oceny. Dotyczą one korzyści, zagrożeń i problemów zakresu stanu, interesów i przyszłości rolnictwa polskiego wynikających z doświadczeń procesów integracyjnych i Wspólnej Polityki Rolnej.

Abstract

This paper regards 5th anniversary of Polish membership in the European Union and related issues of the formation and results of the Common Agricultural Policy. The principal developmental processes in the period of Polish membership have been presented, as well as chances and tools of CAP and its evaluation. Its main concern are the benefits, threats and problems affecting the condition, interests and the future of Polish agriculture resulting from the experience of integration processes and CAP.