Alternatywne formy komunikacji kancelarii prawnych z grupami otoczenia

Agnieszka Werenowska

Werenowska, Agnieszka; ORCID: 0000-0002-2545-4442
Alternatywne formy komunikacji kancelarii prawnych z grupami otoczenia
Alternative ways of communications between law offices and neighbordhood groups
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 4, s. 215-225

Słowa kluczowe

public relations marketing kancelarie prawne wizerunek promocja komunikowanie

Key words

public relations marketing law offices image publicity campaign communication

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono sposoby promocji wykorzystywane przez kancelarie prawne. Ukazano również prawne aspekty związane z promocją usług prawnych. Public realtions stały się nieodłącznym elementem zarządzania każdego przedsiębiorstwa, szczególnie w procesie kreowania wizerunku jednostek organizacyjnych. Rozwój gospodarczy doprowadził do poszerzenia obszarów, w których wykorzystywane są public relations. Usługi z zakresu prawa, upowszechnienie informacji o ich dostępności niezbędne są również na obszarach wiejskich, a szczególnie w sferze agrobiznesu.

Abstract

The paper aims to present ways of promotion used by law offices. Legal aspects connected to promotion of legal service were also described. Public relations occurred to be an inseparable element in the management of each company. They are also essential in the process of image creation both in case of organizational units and individuals. The economic development extended fields in which public relations are utilized. Legal service and its availability are also indispensable in rural area, and especially in agribusiness.