Statystyczna analiza subiektywnej oceny dochodów gospodarstw domowych rolników

Hanna Dudek

Dudek, Hanna; ORCID: 0000-0001-8261-2745
Statystyczna analiza subiektywnej oceny dochodów gospodarstw domowych rolników
The statistical analysis of subjective assessment of income obtained by farmers. households
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2009, vol.96, nr 4, s. 41-49

Słowa kluczowe

dochód gospodarstwa domowe rolników skale ekwiwalentności uporządkowane modele logitowe i probitowe

Key words

income farmers. households equivalence scales ordered logit and probit models

Streszczenie

W opracowaniu podjęto temat określenia skal ekwiwalentności dla gospodarstw domowych rolników. Skale te są parametrami obliczanymi w celu ustalenia wpływu na koszty utrzymania składu demograficznego gospodarstwa. Przedstawiono wyniki oszacowań skal ekwiwalentności określonych na podstawie subiektywnej oceny dochodów gospodarstw. Ponadto, określono determinanty subiektywnej oceny dochodów gospodarstw domowych rolników.

Abstract

This paper analyses subjective economic welfare in farmers. households. The study is based on the Household Budget Survey carried out by the Central Statistical Office. Subjective measures are estimated using households. answers to questions about the own satisfaction with their financial situation. In the paper we apply methods of estimation of the subjective equivalence scale elasticity by using ordered logit and probit models. Moreover we analyse socio-demographic determinants of subjective poverty.