Koszty i dochodowość produkcji mleka w polskich gospodarstwach w latach 2006-2009

Wojciech Ziętara

Ziętara, Wojciech; ORCID: 0000-0002-3182-522X
Koszty i dochodowość produkcji mleka w polskich gospodarstwach w latach 2006-2009
Costs and profitability of milk production in polish dairy farms in years 2006-2009
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 1, s. 53-66

Słowa kluczowe

gospodarstwa mleczne pogłowie krów wydajność mleczna ceny skupu mleka opłacalność produkcji mleka

Key words

dairy farms milk field milk farm gate price milk production profitability

Streszczenie

Omówiono organizację polskich gospodarstw mlecznych, ich efekty produkcyjne i koszty produkcji mleka w latach 2006-2008. Dokonano także oceny organizacji polskich gospodarstw mlecznych i ich efektów produkcyjno-ekonomicznych, w konfrontacji z odpowiednimi gospodarstwami krajów Unii Europejskiej za 2008 r. W polskich gospodarstwach w tym okresie wystąpił wzrost stopnia koncentracji produkcji mleka i wzrost wydajności mlecznej krów. Wzrosła jednocześnie produktywność pracy i ziemi. Polskie gospodarstwa mleczne, w porównaniu z gospodarstwami Unii Europejskiej, charakteryzują się niższą produktywnością pracy i ziemi. Zmniejsza się natomiast różnica między cenami skupu mleka w Polsce a krajami Unii Europejskiej. Ceny skupu mleka w Polsce są niższe niż w krajach UE.

Abstract

In the paper organization of Polish dairy farms, its outputs and costs of milk production in the years 2006-2008 are presented. An assessment of the Polish dairy farms performance in the year 2008 in comparison with farms from the EU has been made. In Polish farms in the given period concentration ratio and milk yield have increased. The labour and land productivity ratios have been improved, however remain still below the EU average level. The difference between farm gate milk procurement prices decreased, however the prices in Poland are still lower than in other EU countries.