Uwarunkowania poziomu cen surowego mleka w USA

Sławomir Juszczyk

Juszczyk, Sławomir; ORCID: 0000-0003-3790-6247
Uwarunkowania poziomu cen surowego mleka w USA
Factors determining the price level of row milk in the U.S.
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 3, s. 119-127

Słowa kluczowe

zmienność cen mleka w USA ceny OMP masła i sera cheddar modele ekonometryczne

Key words

variability of milk prices in the U.S. prices of SMP butter and cheddar cheese econometric models

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono koncepcję modeli ekonometrycznych pozwalających przewidywać poziom cen surowego mleka w USA na podstawie cen odtłuszczonego mleka w proszku (OMP), masła w blokach oraz sera cheddar jako produktów silnie skorelowanych z cenami mleka w skupie. Stwierdzono, że to ceny podstawowych produktów pochodnych, będących towarem w wymianie międzynarodowej kształtują ceny surowego mleka a nie odwrotnie.

Abstract

The paper presents the concept of econometric models for predicting the level of prices of raw milk in the U.S., based on the prices of SMP, butter and cheddar cheese blocks, as the products strongly correlated with the prices of raw milk. The article also stated that the prices of basic products which are a commodity in international exchanges shape the prices of raw milk and not vice versa.