Elastyczność produkcyjna i dochodowa procesu produkcji w towarowych gospodarstwach rolnych

Dionizy Niezgoda

Niezgoda, Dionizy
Elastyczność produkcyjna i dochodowa procesu produkcji w towarowych gospodarstwach rolnych
Production and income elasticity of production process in commodity farms
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 3, s. 186-196

Słowa kluczowe

gospodarstwa rolne skala produkcji elastyczność produkcyjna i dochodowa funkcja produkcji skuteczność i sprawność zarządzania

Key words

agricultural holdings scale of production elasticity of production and income production function effectiveness and efficiency of management

Streszczenie

Wykorzystując funkcję Cobba-Duglasa, oszacowano elastyczność produkcji i dochodu względem zagregowanych czynników produkcji, tj. ziemi, pracy i kapitału, w towarowych gospodarstwach rolnych dla danych liczbowych zebranych w 2004 i 2007 roku dla potrzeb Polskiego FADN. W obu badanych latach wystąpiły korzyści skali. Produkcja (SE131) wywołana wzrostem o 1% nakładów badanych czynników, tj. ziemi (SE025), pracy (SE011) i kosztów ogółem (SE270), zwiększyła się w 2004 roku o 1,0845% a w 2007 roku o 1,0713%. Z kolei elastyczność dochodowa wyniosła 1,2246% w roku 2004 i 1,1363% w roku 2007 gdy nakłady czynników SE025, SE011 i SE270 zwiększono o 1 pp. Głównym czynnikiem określającym elastyczność produkcji i dochodu były koszty ogółem (SE270).

Abstract

The purpose of the presented paper was to conduct a comparative analysis of elasticity of relations between production factors (SE025, SE011 and SE270) in six economic size classes of farms and their performance measured by total production (SE131), as well as farm’s income (SE420). The formulated purpose was attained with the help of the Cobb- Douglas function. The data was gathered from 11689 farms that had been collecting data for the Polish FADN in 2007. The research results reveal that the farms within the class up to 4 ESU experienced the disadvantages of production scale while the rest of the farms experienced the advantages of scale. The level of coefficients of production elasticity in relation to the factors in most farms classes was lower than the level of coefficients calculated on the assumption of farms’ income being a dependent variable. The share of particular factors in the impact on the level of farms’ elasticity in relation to their economic power was different as well.