Zasób organizacyjny rolniczej spółdzielni produkcyjnej - studium przypadku

Stanisław Bagieński

Bagieński, Stanisław; ORCID: 0000-0002-5744-7984
Zasób organizacyjny rolniczej spółdzielni produkcyjnej - studium przypadku
Organizational resource of farmers’ co-operatives – case study
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 3, s. 20-29

Słowa kluczowe

zasób organizacyjny kultura organizacyjna spójność organizacyjna

Key words

organizational resources oorganizational culture oorganizational coherence

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono diagnozę zasobu organizacyjnego w rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Stwierdzono brak pełnego wzajemnego dopasowania dominujących typów kultury organizacyjnej do pozostałych elementów zasobu organizacyjnego. Dotyczyło to przede wszystkim ogólnej strategii funkcjonowania spółdzielni i kierunku orientacji kulturowej jej członków. Wskazano również no to, że nie było różnic kulturowych odnoszących się do przedmiotu identyfikacji pomiędzy ogółem respondentów a członkami rady nadzorczej.

Abstract

The paper presents diagnosis of organizational resources of farmers’ co-operative. The results show deficit in mutual fitting of dominant types of organizational culture with other elements of organizational resources. It relates mostly to general strategy and cultural orientation of co-operative. Additionaly, the paper indicates absence of cultural differences relating to the subject of identification between common members and supervisory board.