Sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych w Polsce po akcesji do UE i jej determinanty jako przesłanka rozwoju rolnictwa

Walenty Poczta

Poczta, Walenty; ORCID: 0000-0002-7592-7412
Sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych w Polsce po akcesji do UE i jej determinanty jako przesłanka rozwoju rolnictwa
Economic condition of Polish farms after the integration with the EU and its determinants as a premise of agricultural development
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 3, s. 205-217

Słowa kluczowe

sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych w Polsce akcesja Polski do UE determinanty dochodów rolniczych uwarunkowania endogeniczne i agrogeniczne dochodów

Key words

economic condition of Polish farms Polish integration with the EU determinants of agricultural incomes endogenous and exogenous determinants

Streszczenie

Celem opracowania jest próba identyfikacji wybranych determinant i wyników uzyskiwanych przez sektor rolny w Polsce oraz ocena ich wpływu na możliwości rozwojowe rolnictwa. W okresie poakcesyjnym przeważały w polskim rolnictwie czynniki sprzyjające wzrostowi dochodów rolniczych, a zatem rozwojowi sektora. Korzystny wpływ wywierały zarówno uwarunkowania endogeniczne (wzrost wolumenu produkcji, poprawa technicznej efektywności wytwarzania), jak i egzogeniczne (przewaga pozytywnego wpływu subwencji dla rolnictwa nad negatywnymi skutkami pogorszenia relacji cenowych).

Abstract

The aim of this paper is to identify chosen determinants and results achieved by the agricultural sector in Poland and an assessment of their impact on the development possibilities of agriculture. Since the integration with the EU, the Polish agriculture has been prevailed by the factors favoring growth of agricultural incomes and the same development of the agricultural sector. One can distinguish positive impact of both endogenous (growth of production volume, improvement of technical efficiency of production) and exogenous determinants (excess of positive effects of subsidies for agriculture over negative results of price relation deterioration).