Koszty ekonomiczne wybranych działalności produkcji roślinnej w latach 2005-2009

Aldona Skarżyńska

Skarżyńska, Aldona; ORCID: 0000-0003-0912-0837
Koszty ekonomiczne wybranych działalności produkcji roślinnej w latach 2005-2009
Economic cost for selected activities in crop production in the period 2005-2009
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 3, s. 231-243

Słowa kluczowe

koszty ekonomiczne alternatywne koszty czynników produkcji – pracy ziemi kapitału dochód z działalności z tytułu zarządzania opłacalność produkcji

Key words

economic costs alternative costs of production factors – work land capital income on management profitability production

Streszczenie

W pracy omówiono zróżnicowanie kosztów ekonomicznych i dochodu z działalności z tytułu zarządzania dla pięciu działalności produkcji roślinnej, prowadzonych w tej samej próbie gospodarstw w ciągu kilku lat. Ustalono strukturę kosztów ekonomicznych i rozpoznano czynniki determinujące ich wysokość. Analizą objęto przychody, koszty, dochód z działalności z tytułu zarządzania oraz wybrane mierniki syntetyczne, m.in. opisujące opłacalność produkcji, wydajność pracy oraz rolę dopłat.

Abstract

The subject of the studies was the diversity of the economic costs and income on management for the five crop production activities, namely: winter wheat, winter rye, winter rape, sugar beets and potatoes for human consumption. The surveys were conducted between the years 2005 and 2009 on the same sample of farms. It should be emphasised, however, that the results presented do not depict the situation of all such holdings in Poland, but only of those which provided farm accountancy data. Empirical data were collected and processed according to the rules of the AGROKOSZTY and Polish FADN systems. The results show that the highest economic costs (calculated per 1 ha), were involved in the cultivation of potatoes and then sugar beet, oilseed rape, winter wheat and the lowest – in the cultivation of rye. All crop production activities allowed to obtain income from management, but in the case of sugar beet in the period 2008-2009 and rye in the year 2009 was carried out exclusively thanks to subsidies, without this support a very distinct financial loss would appear. As a factor influencing income, subsidies play a prominent role. Thereby farmers got return for involvement in the production process of their knowledge, experience or taking innovative measures to achieve the best economic results.