Dzierżawa rolnicza jako instrument mobilności gruntów w Polsce na przestrzeni wieków

Bożena Tańska-Hus

Tańska-Hus, Bożena
Dzierżawa rolnicza jako instrument mobilności gruntów w Polsce na przestrzeni wieków
Agricultural lease as a land mobility instrument in Poland in the course of centuries
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 3, s. 279-289

Słowa kluczowe

dzierżawa rolnicza zasięg dzierżawy źródła dzierżawy

Key words

lease agricultural scope lease resources lease

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono analizę mobilności gruntów w drodze dzierżawy w Polsce na przestrzeni wieków. Scharakteryzowano zasięg i źródła dzierżawy gruntów w Polsce w okresie zaborów, w II Rzeczypospolitej, w Polsce Ludowej i współcześnie. Badania wykazały, że dzierżawa gruntów była i jest obecnie istotnym czynnikiem mobilności gruntów przyczyniającym się do powiększania i powstania nowych większych obszarowo gospodarstw. Mobilność gruntów w drodze dzierżawy państwowej i prywatnej charakteryzuje się zróżnicowaniem terytorialnym.

Abstract

The article presents a land mobility analysis through land lease in Poland in the course of centuries. There have been described the range and sources of land lease in Poland in the period of the periods of Partitions of Poland, the II Republic of Poland, the Polish People’s Republic and at present. The research revealed that a land lease was and still is a relevant factor of land mobility which contributes to farms enlargement and to creation of new farms of larger land area. The land mobility through state and private lease is characterized by the territorial diversity.