Problematyka zarządzania przedsiębiorstwami rolnymi

Rafał Baum, Witold Wielicki

Baum, Rafał
Wielicki, Witold
Problematyka zarządzania przedsiębiorstwami rolnymi
The enterprises management issues
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 3, s. 290-300

Słowa kluczowe

zarządzanie przedsiębiorstwem przedsiębiorstwa rolne zarządzanie gospodarstwami

Key words

management of enterprises agricultural enterprises farm’s management

Streszczenie

Treścią pracy są rozważania związane ze złożoną naturą przedsiębiorstwa oraz próba identyfikacji cech współczesnego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo jako najważniejsze ogniwo w łańcuchu gospodarki narodowej jest złożoną jednostką badawczą. Różnorodność przedsiębiorstw oraz niepowtarzalność praktyk menadżerskich powodują, że zarządzanie przedsiębiorstwem jest analizowane i opisywane przez wiele dyscyplin naukowych.

Abstract

The content of the paper is reflection of the complexity of the company and attempt to identify the characteristics of modern enterprises. The enterprise as a key link in the chain of the national economy is a complex research unit. The diversity of businesses and unique managerial practices mean that business management is analyzed and described by many scientific disciplines.