Metody wizualizacji danych w analizie zmian poziomu i profilu konsumpcji w krajach UE

Zbigniew Binderman, Bolesław Borkowski, Wiesław Szczesny

Binderman, Zbigniew
Borkowski, Bolesław; ORCID: 0000-0001-6073-6173
Szczesny, Wiesław
Metody wizualizacji danych w analizie zmian poziomu i profilu konsumpcji w krajach UE
Visualization methods of data in analysis of consumption level and profile in EU countries
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 3, s. 30-42

Słowa kluczowe

wizualizacja danych wielowymiarowych gradacyjna analiza danych wykresy radarowe

Key words

visualization of multivariate data grade correspondence analysis GCA radar measures

Streszczenie

W opracowaniu omówiono wykorzystanie dwóch metod do wizualizacji danych o wielu cechach. Rozpatrywano metody radarowe i gradacyjną analizę danych (GCA). Materiałem empirycznym były dane dotyczące rocznego spożycia 13 grup produktów w kg na osobę w Polsce i w krajach UE w latach 1961-2007. Przeprowadzona analiza wykazała dużą przydatność tych metod do badań zróżnicowania struktury spożycia w krajach UE w latach 1961-2007.

Abstract

Studies have confirmed the usefulness of methods of multidimensional analysis in the research into differentiation of consumption structure in EU countries between 1961 and 2007. Radar methods based on the area of a polygon that illustrates multi-feature objects and gradient indices of dependency have proven to be very useful in determining the level of differentiation of consumption structure in a area-centered perspective. Studies have shown a large differentiation of consumption structure territorial-wise in both amount and consumption profile. This differentiation time-wise was diminishing between groups of EU countries. A slow process of “becoming similar” of historically and demographically shaped, differentiated consumption structure and profile is taking place.