Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2005-2009 ze szczególnym uwzględnieniem gmin wiejskich

Alina Daniłowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Daniłowska, Alina; ORCID: 0000-0002-4977-3210 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2005-2009 ze szczególnym uwzględnieniem gmin wiejskich
Local self-government entities debt with the focus on rural communes
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 3, s. 72-80

Słowa kluczowe

jednostka samorządu terytorialnego zadłużenie kredyt obligacja komunalna inwestycja infrastrukturalna

Key words

local government debt credit municipal bond infrastructural investment

Streszczenie

Celem opracowania jest określenie poziomu, struktury i przyczyn oraz źródeł zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem tego problemu w gminach wiejskich. Z przeprowadzonej analizy wynika, że poziom zadłużenia gmin wiejskich, podobnie jak ogółu JST, rośnie systematycznie. Szczególnie wysoki wzrost odnotowano w 2009 r., co należy wiązać z finalizacją wielu umów na realizację inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych. Gminy wiejskie w mniejszym stopniu niż pozostałe JST korzystają z pozyskania środków za pomocą emisji papierów wartościowych, chociaż obserwuje się systematyczną poprawę w tym zakresie. Cechą charakterystyczną zadłużenia gmin wiejskich na tle pozostałych gmin i JST ogółem jest znikomy udział w zadłużeniu wobec instytucji zagranicznych.

Abstract

The aim of the paper is to evaluate the scope, structure, causes and sources of local self-government entities debt in Poland with especial focus on debt of rural communes. The analysis showed that scope of rural communes debt increased noticeably during examined period as well the debt of other local self-government entities. Extremely high increase was observed in the year 2009. It resulted from the realization infrastructural investments co financed with the EU funds. Rural communes used the communal bonds as a source of financing much more rarely than other kinds of local self-government entities. The low share of foreign debt is the other remarkable feature of rural communes debt.