Aktywność mieszkańców obszarów wiejskich na przykładzie odnowy wsi i dziedzictwa kulturowego

Maria Golinowska

Golinowska, Maria
Aktywność mieszkańców obszarów wiejskich na przykładzie odnowy wsi i dziedzictwa kulturowego
Activity of inhabitants of rural areas based on an example of revival of rural areas and cultural heritage
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 3, s. 99-108

Słowa kluczowe

aktywność mieszkańców odnowa wsi górskie obszary Dolny Śląsk

Key words

activity of inhabitants revival of rural areas mountain areas Lower Silesia

Streszczenie

Zainicjowanie programu odnowy wsi i dziedzictwa kulturowego w Polsce miało miejsce w województwie opolskim przez Ryszarda Wilczyńskiego. Celem opracowania jest prezentacja działań podejmowanych na rzecz odnowy wsi w powiatach górskich woj. dolnośląskiego. Zaprezentowano aktywność mieszkańców obszarów górskich w ubieganiu się o wsparcie inwestycyjne w ramach działania SPO (Sektorowy Program Operacyjny) Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w latach 2004-2006 oraz jego realizacja.

Abstract

The programme “Revival of rural areas and cultural heritage” was initiated in Poland in Opolskie Voivodship by Ryszard Wilczyński. The aim of the present study was to present the actions taken for the revival of rural areas in mountain poviats of Lower Silesia Voivodship. The activity of inhabitants of mountain areas in order to apply and for and realise investment support within SOP (Sectoral Operational Programme) action “Revival of rural areas and protection of cultural heritage” in the years 2004-2006 was presented.