Wykorzystanie ochrony własności przemysłowej przez polskich producentów w przemyśle spożywczym

Irena Łącka

Łącka, Irena; ORCID: 0000-0003-0762-8856
Wykorzystanie ochrony własności przemysłowej przez polskich producentów w przemyśle spożywczym
The use of industrial property protection by the Polish producers in the food industry
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2010, vol.97, nr 4, s. 117-126

Słowa kluczowe

własność przemysłowa przemysł spożywczy ochrona dofinansowanie

Key words

industrial property food industry protection financial support

Streszczenie

W opracowaniu zaprezentowano problem wykorzystania ochrony własności intelektualnej przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego w Polsce. Przedstawiono teoretyczne podstawy ochrony dóbr niematerialnych – znaczenie dla firmy, charakterystykę poszczególnych chronionych form własności (wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i know-how) oraz korzyści z ich posiadania dla właścicieli. Dzięki wykorzystaniu danych z bazy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dla polskich spółek przemysłu spożywczego z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oceniono stan ochrony własności przemysłowej w tym sektorze. W zakończeniu opracowania zaprezentowano możliwości wykorzystania wsparcia na uzyskanie lub realizację ochrony własności przemysłowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Abstract

The article discusses the problem of using the intellectual property protection by food industry enterprises in Poland. There are both the theoretical bases of the intangible assets protection – its importance for the enterprise, the characteristic of the particular protected forms of property (inventions, trademarks, utility models, industrial designs and know-how) as well as the benefits of their possession for owners. Using the database of the Patent Office of the Republic of Poland for the Polish food industrial stock corporations, there were evaluated the state of industrial property protection in this sector. The end of the paper shows the possibilities of using the support for obtaining the industrial property protection within the Innovative Economy Programme.