Istota monografii ekonomicznej . przykładzie „Roczników Naukowych Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”

Wojciech Pizło

Pizło, Wojciech; ORCID: 0000-0002-5212-0990
Istota monografii ekonomicznej . przykładzie „Roczników Naukowych Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”
ECONOMICS MONOGRAPHIC METHOD . EXPLANTATIONS OF “ANNALS OF THE POLISH ASSOCIATION OF AGRICULTURAL AND AGRIBUSINESS ECONOMISTS”
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 1, s. 101-111

Słowa kluczowe

monografia ekonomiczna metodologia nauk ekonomicznych „Roczniki Naukowe SERiA”

Key words

monographic of economics methodology of economics science „Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists”

Streszczenie

Celem opracowania jest identyfikacja cech charakterystycznych dla monografii, w tym monografii ekonomicznej oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy monografia ekonomiczna może korzystać z metod badawczych charakterystycznych dla nauk idiograficznych, choć sama jest nauką nomotetyczną. W artykule przedstawiono monografię jako metodę badawczą. Zaproponowano podział metody monograficznej na makromonografię i mikromonografię. Monografia jako metoda naukowa powinna wykorzystywać więcej niż jedną metodę badawczą, a także reprezentatywny dobór prób do badań (makromonografia) oraz dobór celowy do badań (mikromonografia). W opracowaniu omówiono ogólne zalecenia monografii, przedstawiono istotę monografii branżowej (rolniczej) oraz zalecenia dla mikromonografii. Następnie przedstawiono cechy charakterystyczne dla studium przypadku jako metody przydatnej głównie dla dydaktyki, lecz niepozbawionej walorów metody naukowej. Ponadto przedstawiono zakres wykorzystania metody monograficznej (makro- i mikromonografii) w „Rocznikach Naukowych Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”. Wykazano wzrastającą rolę monografii, szczególnie makromonografii w badanym czasopiśmie.

Abstract

The aim of the paper is to identify characteristic features of a monograph, including an economic monograph, as well as to search an answer for a question: can the economic monograph use research methods characteristic for idiographic sciences whereas it is a nomothetic science. There was presented the monograph as a research method. There was also proposed a division of the monograph into macro-monograph and micro-monograph. The monograph as a scientific method should use more than one research method as well as a representative selection of samples for research (macro-monograph) and purposive sampling for research (micro-monograph). The paper includes also description of general recommendations for the monograph , presentation of the essence of the branch monograph (agricultural) and recommendations for the micro-monograph. Next there were presented characteristics of a case study as a useful method especially for teaching but representing also some advantageous of a scientific method. Moreover, there was presented a range of the monographic method use (macro- and micro-monograph) in the Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. There was proved an increasing role of the monograph, especially the macro-monograph in the researched journal.