Rolnictwo i przemysł Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)

Carl Bronn, Wojciech Florkowski, Kenneth Thomson, Mamadou Waque

Bronn, Carl
Florkowski, Wojciech; ORCID: 0000-0003-1947-2182
Thomson, Kenneth
Waque, Mamadou
Rolnictwo i przemysł Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
AGRICULTURE AND INDUSTRIE ASEAN (THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIA NATIONS)
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 1, s. 112-121

Słowa kluczowe

integracja gospodarcza region Azji i Pacyfiku kraje pozaeuropejskie stosunki międzynarodowe

Key words

economic integration Asia Pacific country non-European international relations

Streszczenie

Celem opracowania jest przedstawienie zarysu tematyki związanej z szeroko pojętymi kwestiami rolnictwa, leśnictwa, przemysłu i gospodarowania zasobami naturalnymi w krajach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN – The Association of Southeast Asia Nations). ASEAN to bardzo ciekawy przykład regionalnego ugrupowania integracyjnego w krajach pozaeuropejskich, które w rozwoju zwraca uwagę na różne dziedziny gospodarki, w tym na rolnictwo, leśnictwo i gospodarowanie zasobami naturalnymi. Dla różnych ugrupowań integracyjnych w świecie tematyka związana z polityką zarządzania zasobami naturalnymi jest niezwykle ważna. Dotyczy to także krajów członkowskich ASEAN.

Abstract

The purpose of this article was to outline the issues related to agriculture, forestry, industry and management of natural resources in the countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). ASEAN is a very interesting example of a regional integration grouping in countries overseas. In its development draws attention to various sectors of the economy, including agriculture, forestry and natural resources. The various integration forms related to natural resources policy is an extremely important issue for member countries of ASEAN. Natural resources are very important segment of their economies.