Dokładność długookresowych projekcji na rynku rolnym przykładzie modelu FAPRI i rynku pszenicy

Mariusz Hamulczuk

Hamulczuk, Mariusz; ORCID: 0000-0002-4956-8516
Dokładność długookresowych projekcji na rynku rolnym przykładzie modelu FAPRI i rynku pszenicy
THE ACCURACY OF AGRICULTURAL BASELINE PROJECTIONS. EXAMPLE OF FAPRI MODEL AND THE WHEAT MARKET
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 1, s. 47-59

Słowa kluczowe

projekcje modele sektorowe rynek pszenicy

Key words

projections sectoral models wheat market

Streszczenie

Jednym ze sposobów ograniczenia ryzyka i niepewności jest przewidywanie zjawisk. Wśród modeli, których projekcje mogą stanowić odniesienie do podejmowania decyzji przez uczestników rynku rolnego, jest model równowagi cząstkowej FAPRI. Celem opracowania jest próba oceny, w jakim stopniu projekcje bazowe formułowane za pomocą dużych modeli sektorowych są wiarygodnymi prognozami. Badaniu poddano wiarygodność projekcji modelu FAPRI na światowym i polskim rynku pszenicy. Wyniki badań pokazują, że projekcje FAPRI mogą stanowić alternatywę dla prognoz uzyskiwanych z wykorzystaniem innych modeli ilościowych.

Abstract

One of the ways of limitation of risk and uncertainty is forecasting of phenomena. Among the models whose results can be using as a decision guide is partial equilibrium model FAPRI. The purpose of elaboration is an attempt of assessment if baseline projections from big sectoral models can fulfill the role of reliable forecasts. The subject of research is reliability of the FAPRI model projections of world and polish wheat markets. Results of research show, that FAPRI projections can present alternative for forecasts obtained with utilization of other quantitative methods.