Wsparcie rozwoju regionalnego w warunkach uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej

Mieczysław Adamowicz

Adamowicz, Mieczysław; ORCID: 0000-0002-1164-4966
Wsparcie rozwoju regionalnego w warunkach uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej
SUPPORTING THE REGIONAL DEVELOPMENT UNDER THE CONDITION OF POLISH MEMBERSHIP IN THE EUROPEAN UNION
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2011, vol.98, nr 1, s. 60-74

Słowa kluczowe

region rozwój regionalny polityka regionalna polityka spójności fundusze europejskie

Key words

region regional development regional policy cohesion policy European Funds

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji polityki rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej i w Polsce, poprzez nawiązanie do niektórych aspektów teorii regionu i praktyki rozwoju regionalnego, oraz zarysowanie efektów działań wspierających rozwój regionalny w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku. Opracowanie wskazuje na powiązanie polityki regionalnej UE z polityką regionalną kraju, procesy zmian usprawniających programowanie i realizację tej polityki, jej ważność jako sposobu kształtowania rozwoju społeczno-gospodarczego i niezmienność paradygmatu, na którym opiera się europejska i polska polityka regionalna.

Abstract

The aim of the paper is referring to selected theoretical aspects of the region and regional development, presenting the evolution of regional policy in the European Union and Poland, describing effects of the policy supporting regional development in Poland during first decade of XXI century. Author shows links between regional policy in the European Union and this policy in Poland, describes the improvement process of planning and implementation, evaluate the importance of this policy as instrument of socio-economic development. Evolution and changes in European and Polish regional policies are focused on the unchanged paradigm underlying the validity of sustainability and convergence as the rule of policy for regional development.