Determinanty produkcji roślin strączkowych jako alternatywnego źródła białka - w ramach nowego obszaru polityki rolnej w Polsce

Dorota Czerwińska-Kayzer, Joanna Florek, Michał Jerzak, Magdalena Śmiglak-Krajewska

Czerwińska-Kayzer, Dorota
Florek, Joanna
Jerzak, Michał
Śmiglak-Krajewska, Magdalena
Determinanty produkcji roślin strączkowych jako alternatywnego źródła białka - w ramach nowego obszaru polityki rolnej w Polsce
DETERMINANTS FOR THE PRODUCTION OF LEGUMES AS AN ALTERNATIVE SOURCE OF PROTEIN IN THE NEW AREA OF AGRICULTURAL POLICY WITHIN POLAND
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2012, vol.99, nr 1, s. 113-120

Słowa kluczowe

rośliny strączkowe determinanty produkcji alternatywne źródła białka

Key words

legumes determinants for the production alternative source of protein

Streszczenie

W Polsce żywienie zwierząt w 80% oparte jest na importowanej śrucie sojowej. Ze względu na zabezpieczenie podaży pasz wysokobiałkowych wskazane jest poszukiwanie alternatywnych źródeł białka. Ewentualnym rozwiązaniem niniejszego problemu może być rozwój produkcji rodzimych roślin strączkowych. Jednak rośliny te cechują się niekorzystnymi właściwościami biologicznymi, co sprawia, że osiągane wyniki ekonomiczno-produkcyjne są niestabilne i ograniczają rozwój ich produkcji. W związku z tym przed współczesną nauką stoją zadania, które z jednej strony pozwolą ulepszyć produkcję tych roślin, a z drugiej strony pozwolą stworzyć rynek nasion roślin strączkowych, zapewniający płynny obrót tym surowcem.

Abstract

This study shows that in Poland 80% of all animal feed is based on soybean meal imports. To secure the supply of high-protein feed, seeking alternative sources of protein is recommended. A potential solution to this problem is to develop native legumes within Poland. However, these plants are characterized by unfavorable biological characteristics, which cause unstable economic results, limiting the development of their production. Therefore, modern science faces a task which on the one hand will improve the cultivation of these plants and on the other create a market for pulses, providing a steady rotation of this resource.