Deregulacja rynku mleka w Unii Europejskiej - Skutki i zalecenia dla Polski

Jerzy Dąbrowski, Waldemar Guba

Dąbrowski, Jerzy
Guba, Waldemar
Deregulacja rynku mleka w Unii Europejskiej - Skutki i zalecenia dla Polski
DEREGULATION OF THE EU MILK MARKET - IMPLICATIONS AND RECOMMENDATIONS FOR POLAND
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2012, vol.99, nr 1, s. 32-42

Słowa kluczowe

deregulacja rynku mleka sektor mleczarski kwoty mleczne nowa WPR po 2013 r.

Key words

the deregulation milk market dairy sector milk quota the new CAP after 2013

Streszczenie

W pracy zaprezentowano motywy i kolejne etapy deregulacji wspólnotowej organizacji rynku mleka począwszy od reformy WPR z 2003 r. Przedstawiono dane dotyczące restrukturyzacji i pozycji na rynku UE polskiego sektora mleczarskiego w ostatnich latach. W celu oceny skutków dalszej deregulacji, polegającej przede wszystkim na wycofaniu systemu limitów produkcji (kwot), przywołano wyniki badań z użyciem modeli ekonometrycznych przeprowadzonych na zlecenie KE i MRiRW, a także najnowsze długookresowe prognozy sytuacji na tym rynku. Można oczekiwać, iż z uwagi na dotychczasowe postępy w restrukturyzacji i modernizacji oraz możliwości dalszej poprawy efektywności polski sektor mleczarski poradzi sobie z ewentualnymi kolejnymi etapami deregulacji. Niezbędne dostosowania strukturalne generowałyby jednak koszty społeczne i środowiskowe. Istotnym czynnikiem w procesie adaptacji do nowych warunków będzie wysokość i ukierunkowanie wsparcia tego sektora w ramach nowej WPR po 2013 r.

Abstract

The article presents the rationale and consecutive steps of deregulation of the common market organization in the dairy sector, which has started with the 2003 CAP reform. The authors also present statistics on restructuring and performance of the Polish dairy sector in a single market over recent years. To asses potential implications of possible further deregulation, which would result in milk quota abolition, results of econometric analyses (commissioned by the EC and MARD) as well as recent long-term market projections have been quoted. Taking into account undergone restructuring and modernization as well as the still existing potential for further efficiency improvement one can expect that the Polish dairy sector can cope well with the further deregulation of the CAP market regime in this sector. The level and priorities of the support under the new CAP after 2013 will be of great significance for the adaptation process to the new policy conditions in this sector.