Zmienność cen mleka a profil ryzyka w gospodarstwach mlecznych

Ewa Kołoszycz

Kołoszycz, Ewa
Zmienność cen mleka a profil ryzyka w gospodarstwach mlecznych
MILK PRICE VOLATILITY AND RISK PROFILE ON DAIRY FARMS
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 2012, vol.99, nr 1, s. 81-87

Słowa kluczowe

zmienność cen ryzyko rentowność aktywów symulacje gospodarstwa modelowe

Key words

price volatility risk return on assets simulations typical farms

Streszczenie

W opracowaniu oszacowano wpływ zmienności cen mleka na poziom rentowności aktywów w gospodarstwach modelowych w latach 2012-2016. Analizę przeprowadzono, wykorzystując model TIPI-CAL oraz przeprowadzając symulacje metodą Monte-Carlo. Wyniki uzyskane w toku przeprowadzonej symulacji wskazują na dużą zmienność wskaźników rentowności, nawet przy założeniu wzrostu ceny mleka na poziomie średniej z lat 2007-2012 istnieje ryzyko osiągnięcia rentowności aktywów.

Abstract

In the paper the impact of volatility in milk prices on return on assets (ROA) of assets in the model farms in the years 2012-2016 was estimated. The analysis was performed using a TIPI-CAL model and carrying out simulations using Monte-Carlo. The results, obtained in the course of the simulation, indicate a large variation of return on assets, even if the milk price increase on average from the years 2007-2012 there is a risk concerning the viability of assets on farms.