Dobrostan zwierząt a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie chowu bydła mlecznego

Edyta Gajos

Gajos, Edyta
Dobrostan zwierząt a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie chowu bydła mlecznego
ANIMAL WELFARE IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF DAIRY FARMING
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, vol.99, nr 3, s. 100-104

Słowa kluczowe

dobrostan zwierząt zrównoważony rozwój obszarów wiejskich chów bydła mlecznego

Key words

animal welfare sustainable rural development dairy farming

Streszczenie

W pracy przedstawiono opinie rolników na temat dobrostanu zwierząt oraz możliwe korzyści i koszty z prowadzenia produkcji pod marką prywatnego standardu zakładającego wysoki poziom dobrostanu zwierząt. Dane wykorzystane w pracy zostały zebrane z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu w 150 gospodarstwach rolnych w województwie mazowieckim i podlaskim. Stwierdzono, że 41% rolników byłoby zainteresowanych przystąpieniem do prywatnego standardu zakładającego wysoki poziom dobrostanu zwierząt jeżeli taka inicjatywa istniałaby w Polsce. Większość z nich już podjęła kroki mające na celu podniesienie poziomu dobrostanu w ich gospodarstwach. Wymogi związane z zapewnieniem zwierzętom wysokiego poziomu dobrostanu dają możliwość do zwiększenia opłacalności produkcji mleka. Wymogi te oznaczają nie tylko ograniczenia dla rolników i rozwoju gospodarstwa, lecz także pozwalają na osiągnięcie znaczących korzyści.

Abstract

The paper presents Polish farmer’s opinions about animal welfare and possible benefits and costs of producing under the private brand of high animal welfare standard. Data used in the study were collected using questionnaire interviews in 150 farms in the Mazowieckie and Podlaskie Provinces. It was found, that 41% of farmers expressed their desire to join the brand of some standard with high animal welfare requirements if such a possibility was made in Poland. The majority of them already took steps to raise the level of animal welfare on their farms. High animal welfare requirement gives an opportunity to increase a profitability of milk production. Those requirements imply not only restrictions for farmers and farm development, but also benefit in some significant advantages.