Synteza analiz systemowych w rozwoju obszarów wiejskich

Pál Goda, József Káposzta, Henrietta Nagy, Adrienn Nagy

Goda, Pál
Káposzta, József
Nagy, Henrietta
Nagy, Adrienn
Synteza analiz systemowych w rozwoju obszarów wiejskich
The synthesis of system-analyses in the development of rural areas
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, vol.99, nr 3, s. 21-26

Słowa kluczowe

teoria systemów rozwój obszarów wiejskich rozwój lokalny synteza analiz systemowych teoria pajęczyny

Key words

system theory regional and rural development synthesis of system analyses spider web theory

Streszczenie

Często zadajemy pytanie, jak strategia rozwoju może być utrzymana. Co oznacza zrównoważony rozwój oraz czy jest ogólne podejście, które umożliwia opisanie zbioru warunków w każdym regionie lub społeczności danego kraju. Artykuł przedstawia ogólne wytyczne przydatne do opisywania złożonych problemów. Rozwój obszarów wiejskich może być zdefiniowany jako interdyscyplinarna dziedzina nauki łącząca więcej dziedzin nauki i zbudowana z różnych podejść w związku z jej złożonością. Te podejścia często mają korzenie w teorii systemów, a ich ogólny przegląd jest wymagany.

Abstract

We often face the question how a development strategy can be maintained. What sustainability means and is there a general approach which is able to describe these condition systems in any region or community of a country. Each area has different physical and mental characteristics and one certain development concept may be applied in one country but the same concept causes damages to the other (and it can be true even for the different regions and communities of one country). Our paper outlines general guidelines that are suitable for describing complex problems. The development of rural areas can be defined as an interdisciplinary field of science synthetizing more scientific fields and built from different approaches due to its complexity. These approaches often have system theory roots and their overall review is required very much.