Rola rolnictwa i powiązań miejsko-wiejskich w rozwoju obszarów wiejskich Węgier

Péter Balazs, Laszlo Péli, Krisztian Ritter

Balazs, Péter
Péli, Laszlo
Ritter, Krisztian
Rola rolnictwa i powiązań miejsko-wiejskich w rozwoju obszarów wiejskich Węgier
The role of agriculture and urban-rural connections in lagging rural areas of Hungary
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, vol.99, nr 3, s. 27-33

Słowa kluczowe

rolnictwo zatrudnienie lokalny rozwój gospodarczy rozwój obszarów wiejskich powiązania miejsko-wiejskie

Key words

agriculture employment local economic development rural development urban- -rural connections

Streszczenie

Długoterminowe cele strategiczne polityki rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej w kolejnym okresie programowania (2014-2020) są następujące: konkurencyjność rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi oraz zrównoważony rozwój terytorialny. Zgodnie z tą strategią, rolnictwo pozostaje kluczowym elementem rozwoju opóźnionych gospodarczo obszarów wiejskich. Z przeprowadzonych badań wynika, że w procesie kształtowania nowej polityki wiejskiej należy podkreślać społeczne funkcje tradycyjnego rolnictwa oraz wspierać rozwój rentownych gospodarstw, dywersyfikację działalności oraz wytwarzanie pracochłonnych produktów o wysokiej wartości dodanej. Oprócz rolnictwa, niezbędnym elementem stymulowania rozwoju opóźnionych gospodarczo obszarów wiejskich jest rozwój powiązań miejsko-wiejskich, szczególnie w zakresie zatrudnienia, dostępności usług oraz produktów wiejskich na lokalnych rynkach miast.

Abstract

The long-term strategic objectives of the EU Rural Development Policy in the next (2014-2020) programming period are as follows: the competitiveness of agriculture, the sustainable management of natural resources and the balanced territorial development. In this strategy agriculture remains the key element as solution for lagging rural areas. Summing up our research the social functions of traditional agriculture based on local resources, the strengthening of viable farms, the increasing importance of diversification and the labor-intensive products with high added-value have to be emphasized in the new rural policy. Besides agriculture the improvement of urban-rural connections are essential for lagging rural areas as well, especially in terms of employment, availability of services and allocation of local rural products to urban markets.