Turystyka wiejska i agroturystyka na Słowacji

Miroslav Habán, Milan Macák, Pavol Otepka

Habán, Miroslav
Macák, Milan
Otepka, Pavol
Turystyka wiejska i agroturystyka na Słowacji
Rural tourism and agro-tourism in Slovakia
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, vol.99, nr 3, s. 34-40

Słowa kluczowe

turystyka wiejska agroturystyka rozwój obszarów wiejskich analiza SWOT wieś

Key words

rural tourism agro-tourism countryside rural development SWOT analysis village

Streszczenie

Głównym celem opracowania jest przedstawienie przyrodniczych i kulturalnych zasobów Słowacji w kontekście możliwości rozwoju sektora agroturystycznego. Ponadto, opisano zadania i działania podejmowane przez instytucje odpowiedzialne za agroturystykę i turystykę wiejską (EURO GITES w Europie, SARTA na Słowacji). Branża turystyczna, w tym turystyka wiejska i agroturystyka, rozwija się dynamicznie na całym świecie. Słowacja ze względu na położenie geograficzne w centrum Europy ma bardzo korzystne warunki do rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki. Oprócz naturalnych bogactw, takich jak góry, jaskinie, akweny wodne, wody mineralne, źródła lecznicze i termalne, bogata fauna i flora, turystyka może rozwijać się dzięki zabytkowym budowlom, które są zachowane w relatywnie dobrym stanie. Atutem jest też wytwarzanie wielu tradycyjnych produktów i kultywowanie rzemiosł.

Abstract

The main objective of this work is to briefly present the natural beauties and cultural attractions in Slovakia, its favourable conditions and development possibilities for the agro-tourism sector. Furthermore, there are described the tasks and activities of organizations responsible for agro-tourism and rural tourism (EURO GITES in Europe, SARTA in Slovakia). The whole tourism industry, including rural tourism and agro-tourism, is growing rapidly worldwide. Slovakia, regarding its geographic location in the centre of Europe, has extremely favourable conditions for rural tourism, especially for agro-tourism. Beside the natural richness, such as mountains, caves, water areas, mineral waters, springs with healing effects, rich fauna and flora, also historical buildings, held in relatively good state, and many live traditional crafts can attract the modern tourists. Regarding all this, Slovakia is able to satisfy the needs of the most demanding our or foreign tourists.