Społeczna odpowiedzialność firm spożywczych w Słowacji – narzędzie zrównoważonego rozwoju

Johana Paluchová, Renata Prokeinová

Paluchová, Johana
Prokeinová, Renata
Społeczna odpowiedzialność firm spożywczych w Słowacji – narzędzie zrównoważonego rozwoju
Social responsibility of food companies in Slovakia – a selected tool of sustainability
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, vol.99, nr 3, s. 41-50

Słowa kluczowe

społeczna odpowiedzialność zrównoważony rozwój współczynnik Alfa Cronbacha green marketing marketing środowiskowy

Key words

social responsibility sustainability Cronbach Alfa Coefficient green marketing environmental marketing

Streszczenie

Wiele strategii środowiskowych skupionych wokół poprawy wydajności zasobów i ekologicznej efektywności procesów i produktów, oddziałuje na środowisko także przez wzrost konsumpcji. Koncepcja zrównoważonej konsumpcji, zakładająca zmianę poziomu i struktury spożycia, wymaga nowego, uzupełnionego podejścia. Konsumenci nie zdają sobie sprawy z konsekwencji własnego oddziaływania na środowisko. Celem artykułu jest ocena wybranych narzędzi zrównoważonego marketingu, który poszerza tradycyjne podejście do marketingu o odpowiedzialność społeczną. Koncepcje globalizacji i zrównoważonego rozwoju przyczyniają się do dyskusji na temat roli biznesu w społeczeństwie, który może się przyczynić do realizacji celów obydwu koncepcji.

Abstract

Many environmental strategies relying on a mere improvement of resource productivity and eco-efficiency of processes and products are fully to address the environmental impacts induced by increasing consumption. In addition to these strategies, the concept of sustainable consumption calls for changing the levels and patterns of consumption, which require complimentary approaches. Consumer’s don´t realize the consequences of their own consumer behavior to the environment. The aim of the paper is analyze the selected tools of the sustainable environmental marketing that extends the traditional marketing approach of social responsibility. Globalization and sustainable development contributes to discussions about business in society and their roles. It is clear that the business community can have a positive impact on the achievement of the objectives of both concepts.