Koncepcja marketingu społecznego – korzyści wykorzystania public relations w przedsiębiorstwach branży spożywczej na Słowacji

Zdenka Kádeková, Ľudmila Nagyová

Kádeková, Zdenka
Nagyová, Ľudmila; ORCID: 0000-0002-5220-2857
Koncepcja marketingu społecznego – korzyści wykorzystania public relations w przedsiębiorstwach branży spożywczej na Słowacji
Social marketing concept: benefits of using public relations in the practice of food enterprises in Slovakia
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, vol.99, nr 3, s. 51-59

Słowa kluczowe

koncepcja marketingu społecznego społeczna odpowiedzialność biznesu public relations przedsiębiorstwa sektora żywnościowego

Key words

Social Marketing Concept Corporate Social Responsibility (CSR ) Public Relations (PR ) Food Enterprises Events Publicity Education Benefits

Streszczenie

W opracowaniu zaprezentowano możliwości wykorzystania koncepcji marketingu społecznego w przedsiębiorstwach branży spożywczej na Słowacji. Opinia przedsiębiorstwa na rynku jest tworzona przez sposoby przyciąga do niego klientów i działania sprzyjające decyzji o zakupie. Działania public relations (PR ) tworzą podstawę rozwoju ekonomicznego przedsiębiorstwa i zwiększają jego możliwości konkurowania na rynku. Wyniki badań wskazują, że zastosowanie narzędzi PR (eventy, publicity i działania edukacyjne) generuje znaczne korzyści dla przedsiębiorstw branży spożywczej. Społecznymi efektami działań PR w praktyce są przede wszystkim budowa reputacji firmy oraz kreowanie świadomości konsumenta i szerszych społeczności.

Abstract

Paper defines applying of social marketing concept in the practice of food enterprises in Slovakia and connected benefits. Under review were activities of Public Relations (PR ) and its most used tools in condition of the Slovak Republic - event marketing, publicity and education. The reputation of company leads customers to the company when deciding about purchase. Public relations create the base for an economic growth of the company and its prosperity, as well as the ability to survive in the fierce competition, which are considered as the economic benefits resulting from the application of PR activities, in the practice of food enterprises. The survey showed that using of chosen PR tools - events, publicity and education, offer significant benefits to food enterprises. Social benefits resulting from implementation of PR in their practice could be taken as building and protecting reputation and awareness in the public eyes.