Ludzie jako czynnik konkurencyjności

Ildikó Akócsi, Tibor Csonka, Tamás Tóth

Akócsi, Ildikó
Csonka, Tibor
Tóth, Tamás
Ludzie jako czynnik konkurencyjności
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, vol.99, nr 3, s. 7-20

Słowa kluczowe

gospodarka oparta na wiedzy konkurencyjność analiza głównych składowych analiza regresji analiza ścieżki

Key words

knowledge economy competitiveness principal component analysis regression analyses path analysis

Streszczenie

W dzisiejszych czasach ważną kwestią jest ustalenie co sprawia, że społeczeństwo, gospodarka lub region potrafi poradzić sobie z konkurencją w zglobalizowanym świecie. Badaniami zostały objęte aspekty relacji i inherentności zasobów ludzkich oraz konkurencyjność w Republice Czeskiej, Polsce, na Słowacji i na Węgrzech. Obecnie pojęcia „gospodarka oparta na wiedzy” i „gospodarka wiedzy” są coraz częściej używane i podkreślają znaczenie kapitału ludzkiego w procesie rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Jednym z priorytetów ustalonych w strategii „Europa 2020” jest inteligentny rozwój, który oznacza budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacjach. Doskonalenie zasobów ludzkich jest określane jako czynnik stymulowania rozwoju regionalnego. Tworzenie wyższej wartości dodanej jest możliwe przez poprawę potencjału kapitału ludzkiego. Rozwój badań, zwiększenie aktywnego udziału w tworzeniu innowacji może być realizowane wyłącznie na podstawie wysokiego poziomu szkolnictwa wyższego i kształcenia naukowego. Na podstawie powyższych informacji autorzy uważają, że należy przeanalizować zależność pomiędzy regionalną karencyjnością a poziomem kapitału ludzkiego, a także zweryfikować czy zasoby ludzkie na poziomie regionalnym mogą być czynnikami konkurencyjności w regionie.

Abstract

In our research we study the relationship and inherency of human resources and competitiveness in the regions of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. At present, „knowledge based economy”, „economy of knowledge” are more and more frequently used concepts which emphasize the importance of human capital in the process of the development of the society and the economy. The „Europe 2020” strategy, accepted in spring 2010, also focuses on „keeping economic power of the community determining 500 million people’s life in competition” [European Committee 2010]. One of the priorities in the strategy is intelligent growth, which means the establishment of a society based on knowledge and innovation. However, building up a knowledge based society is only possible with a healthy and educated population. Improvement of human resources is a definite factor of establishing regional development. The created added value can be higher, if the potential of human capital is higher as well. One of the main goals of our research is to organize indicators which define human development into principal components, to create clusters from the regions of the V4 countries according to the principal components, and to uncover the differences between the clusters. Furthermore, we aimed to explore the connection between the level of development and competitiveness – defined by the principal components - of the human resources of a region.