Wsparcie państwowe a produktywność pracy w rolnictwie

Olena Oliynyk

Oliynyk, Olena
Wsparcie państwowe a produktywność pracy w rolnictwie
An international comparison of the effect of government support on agricultural productivity
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, vol.99, nr 3, s. 70-76

Słowa kluczowe

wsparcie rządowe wydajność pracy polityka rolna

Key words

government support labor productivity agricultural policy

Streszczenie

Artykuł przedstawia ekonometryczną ocenę wpływu wsparcia państwowego dla rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem wskaźnika produktywności pracy w rolnictwie w 16 krajach o różnym poziomie wsparcia. Model ekonometryczny wykorzystuje dwie wartości obliczone przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD ): Producer Support Estimates jako procent przychodów brutto gospodarstw rolnych i Consumer Nominal Protection Coefficient. Te dwie zmienne stanowią transfery od podatników i konsumentów do producentów rolnych w ramach programów państwowych i transferów od konsumentów do państwa lub odwrotnie. Za pomocą modelu regresji zostały przedstawione wnioski dla grup krajów wydzielonych, w zależności od poziomu rządowego wsparcia w tych krajach.

Abstract

This paper provides an econometric evaluation the effect of government support to agriculture on a measure of the agricultural labor productivity in 16 countries with different level of support. The econometric model we construct specifically utilizes two values calculated by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD ): Producer Support Estimates as a percentage of gross farm receipts and the Consumer Nominal Protection Coefficient. These two variables represent transfers from taxpayers and consumers to agricultural producers through government programs and transfers from consumers to government or vice versa, respectively. By using regression model, we draw conclusions for groups of countries on the basis of their relevant levels of government support.