Partnerstwo publiczno-prywatne jako czynnik zapewniający zrównoważony rozwój agrobiznesu na Ukrainie

Mariana Vashchyk

Vashchyk, Mariana
Partnerstwo publiczno-prywatne jako czynnik zapewniający zrównoważony rozwój agrobiznesu na Ukrainie
Public-Private Partnership as a Factor to Ensuring Sustainability of Agribusiness in Ukraine
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, vol.99, nr 3, s. 93-99

Słowa kluczowe

partnerstwo publiczno-prywatne zrównoważone rolnictwo agrobiznes zasoby finansowe inwestycje rynek hurtowy

Key words

public-private partnership agricultural sustainability agribusiness financial supply investments wholesale market

Streszczenie

Rolnictwo i agrobiznes na Ukrainie nie są zrównoważone ze względu na ograniczone możliwości finansowania z własnych źródeł i braku dofinansowania ze strony państwa. Nie ma też zachęt dla przedsiębiorstw prywatnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, do inwestowania w ukraińskie rolnictwo. Jednym z efektywnych sposobów przyciągnięcia inwestycji jest wprowadzenie partnerstwa publiczno-prywatnego jako sposobu na współpracę między państwem reprezentowanym przez sektor publiczny oraz firmami prywatnymi. Obie strony dzięki takiemu rozwiązaniu mogą osiągnąć korzyści, jak również mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju danego obszaru. Partnerstwa publiczno-prywatne jest powszechnie wdrażane na Ukrainie w innych gałęziach gospodarki, jednak rzadko stosowane w agrobiznesie. W artykule zaprezentowano również funkcjonowanie hurtowego rolnego rynku jako konkretnego przykładu partnerstwa publiczno-prywatnego na Ukrainie. Dodatkowo omówiono ograniczenia prawne jako ważny aspekt hamowania rozwoju tej formy współpracy.

Abstract

Agriculture and agribusiness of Ukraine are not sustainable due to the lack of own financial sources and chronic state underfunding. On the other hand there are no incentives for private business, both domestic and foreign, to invest in Ukrainian agriculture. One of efficient ways to attract investments is introduction public-private partnership as a way of cooperation between state, represented by public sector and private companies which may benefit for both parties and for the sustainable development of respective area. The article highlights essence of PPP as a type of partnership widely implemented in other branches of economy, but rarely applied in agribusiness of Ukraine, as opposite to foreign, mainly, less developed countries. It is also focused on the operation of wholesale agricultural market as a concrete example of PPP in Ukraine and discusses legal restrictions as an important constraint of its development.