Regionalne zróżnicowanie przemian w trójsektorowej strukturze osób pracujących w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej

Piotr Adamczyk

Adamczyk, Piotr; ORCID: 0000-0002-5256-7039
Regionalne zróżnicowanie przemian w trójsektorowej strukturze osób pracujących w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
REGIONAL DIVERSITY OF CHANGES IN THREE-SECTOR STRUCTURE OF EMPLOYEES IN POLAND AFTER ITS ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, vol.99, nr 4, s. 29-37

Słowa kluczowe

teoria trzech sektorów struktura pracujących województwo

Key words

three-sector hypothesis structure of employees voivodship

Streszczenie

W artykule podjęto problematykę przemian zachodzących w trójsektorowej strukturze osób pracujących w Polsce z podziałem na województwa. Zgodnie z teorią trzech sektorów w procesie rozwoju gospodarczego zmniejsza się odsetek pracujących w sektorze rolniczym, a wzrasta udział pracujących w sektorze usług. Stwierdzono, że bezpośrednio po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej prawidłowość ta nie występowała w niektórych województwach. Dotyczyło to zwłaszcza obszarów, gdzie udział sektora rolniczego w strukturze osób pracujących jest wysoki.

Abstract

The main aim of the article was to examine the changes in the three-sector structure of employees with regard to regions. According to the three-sector hypothesis, economic development results in the decrease of importance of the primary sector and systematic increase of importance in the service sector. It was stated that in the period succeeding Polish accession to the European Union such regularity didn’t occur in a few voivodeships. It concerns above all the areas where the percentage of employees in the agricultural sector is high.