Ekskluzja społeczna na obszarach wiejskich w Polsce

Małgorzata Raczkowska

Raczkowska, Małgorzata; ORCID: 0000-0002-8540-8958
Ekskluzja społeczna na obszarach wiejskich w Polsce
SOCIAL EXCLUSION IN RURAL AREAS OF POLAND
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, vol.99, nr 4, s. 49-55

Słowa kluczowe

ubóstwo ekskluzja społeczna marginalizacja bezrobocie

Key words

poverty social exclusion marginalization unemployment

Streszczenie

Artykuł jest próbą uporządkowania rozważań na temat ekskluzji społecznej. W części teoretycznej przedstawiono definicje i zależności między ubóstwem a ekskluzją społeczną. Następnie przeanalizowano obiektywne (mierzalne) czynniki obrazujące ekskluzję społeczną obszarów wiejskich w Polsce. Przedstawiono skalę ubóstwa, poziom bezrobocia oraz poziom wykształcenia mieszkańców wsi.

Abstract

This article presents reflections on social exclusion. The theoretical part presents the definitions and rela­tionships between poverty and social exclusion. We then consider the objective (measurable) factors reflecting social exclusion in rural areas of Poland. The extent of poverty, unemployment and level of education of the rural population, is presented.