Znaczenie przemysłu spożywczego w strategiach inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych

Michał Chmielewski, Alina Daniłowska2
, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Chmielewski, Michał
Daniłowska, Alina; ORCID: 0000-0002-4977-3210 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Znaczenie przemysłu spożywczego w strategiach inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych
THE ROLE OF FOOD INDUSTRY IN INVESTMENT STRATEGIES OF OPEN PENSION FUNDS
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2012, vol.99, nr 4, s. 56-63

Słowa kluczowe

otwarte fundusze emerytalne strategie inwestycyjne przemysł spożywczy

Key words

open pension funds investment strategies food industry

Streszczenie

Z przeprowadzonych badań wynika, że rola przemysłu w strategiach inwestycyj­nych otwartych funduszy emerytalnych (OFE) jest zmienna i można ją wiązać między innymi ze stanem koniunktury gospodarczej. W 2008 r. nastąpiła zmiana trendu wzrostowego udziału akcji przedsiębiorstw przemysłowych w portfelu na trend spadkowy. Udział sektora spożywczego w portfelach inwestycyjnych OFE w latach 2001-2010 systematycznie obniżał się i w 2010 r. wynosił poniżej 1%. Było to spowodowane m.in. dużą niestabilnością cen instrumentów finan­sowych (akcji) związanych z tym sektorem, co jest efektem wielu nakładających się przyczyn o różnorodnym charakterze – ekonomicznym, klimatycznym, technologicznym.

Abstract

The analyses carried out in the paper showed that the role of the food sector in investment strategies of Pension Funds changed in the examined period due to reasons such as the business cycle. In 2008, after many years of growth, an adverse tendency was observed. The role of the food industry in share portfolio of pension funds decreased gradually and in 2010, was at less than 1%. There are some simultaneously acting determi­nants of this phenomenon such as the instability of food enterprise share prices due to economic, climatic and technological reasons.