Praktyczne podejście przedsiębiorstw sektora MŚP do koncepcji społecznej odpowiedzialności w biznesie

Ewa Stawicka, Jan Wołoszyn

Stawicka, Ewa; ORCID: 0000-0003-0314-4942
Wołoszyn, Jan
Praktyczne podejście przedsiębiorstw sektora MŚP do koncepcji społecznej odpowiedzialności w biznesie
PRACTICAL APPROACH THE SME SECTOR TO THE CONCEPT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, vol.100, nr 1, s. 44-51

Słowa kluczowe

przedsiębiorstwo rynek społeczna odpowiedzialność agrobiznes

Key words

business market social responsibility agribusiness

Streszczenie

W artykule zaprezentowano wyniki badań nad zagadnieniem społecznej odpowiedzialności w obszarze średnich i małych przedsiębiorstw sektora agrobiznesu z województwa mazowieckiego (próba 137 przedsiębiorstw) na tle rezultatów badań tego zagadnienia w grupie przedsiębiorstw różnych branż z całej Polski (próba 850 przedsiębiorstw). W badaniach zwrócono uwagę na poziom wiedzy przedsiębiorców na temat społecznej odpowiedzialności biznesu oraz na zakres wdrażanych rozwiązań z zakresu CSR. Z badań wynika, że w całym sektorze MŚP ponad 30% badanych przedsiębiorstw zna założenia koncepcji CSR, natomiast w branży agrobiznesu odsetek takich przedsiębiorstw wynosi około 40%. Jeszcze gorzej jest z wdrażaniem zasad CSR do praktyki biznesowej. W branży agrobiznesu tylko 24% badanych ma udokumentowane działania z tego zakresu.

Abstract

The article presents the results of research on the issue of corporate social responsibility in the area of micro-, small, medium and large enterprises of Polish companies of various sectors (analysis of 850 companies) and in a group of the agribusiness sector of the Mazowieckie voivodship (analysis of 137 companies). The research shows that in the whole SME sector over 30% of companies know the principles of CSR, and in the agribusiness area such companies constitute about 40%. However, there is a variance between declarations and the implementation of the principles of CSR into practice.