Możliwość wykorzystania koncepcji poziomów rozwoju Herberta Gierscha w celu klasyfikacji gmin na potrzeby zarządzania rozwojem lokalnym na przykładzie województwa mazowieckiego

Roman Lusawa

Lusawa, Roman
Możliwość wykorzystania koncepcji poziomów rozwoju Herberta Gierscha w celu klasyfikacji gmin na potrzeby zarządzania rozwojem lokalnym na przykładzie województwa mazowieckiego
POSSIBILITY OF MAKING USE OF HERBERT GIERSCH’S CONCEPT OF DEVELOPMENT LEVELS FOR THE CLASSIFICATION OF COMMUNES FOR THE NEEDS OF LOCAL DEVELOPMENT MANAGEMENT ILLUSTRATED WITH AN EXAMPLE OF MAZOWIECKIE
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, vol.100, nr 3, s. 101-114

Słowa kluczowe

rozwój regionalny i lokalny metody oceny metoda Herberta Gierscha

Key words

regional and local development evaluation methods Herbert Giersch’s method

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono wyniki oceny poziomu rozwoju gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem metody zaproponowanej przez H. Gierscha. Przedstawione wyniki wskazują na użyteczność proponowanej metody, jednak po wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji (uproszczeń) mających na celu dostosowanie do badań niższego niż region szczebla organizacji społeczeństwa. Wyniki te dostarczają też informacji przydatnych przy kształtowaniu lokalnych polityk rozwoju.

Abstract

The study presents the results of the evaluation of the development level of mazowieckie province communes with the use of the method put forward by H. Giersch. The results presented in the study indicate the usefulness of the suggested method, however only after necessary modifications (simplifications) aiming at adjustment of the lower than the region level of the organisation of society to the research. The results also provide information useful for shaping the local development policies.