Efektywność sektora przetwórstwa mleka – podejście stochastyczne i deterministyczne

Sebastian Jarzębowski

Jarzębowski, Sebastian; ORCID: 0000-0002-9394-577X
Efektywność sektora przetwórstwa mleka – podejście stochastyczne i deterministyczne
EFFICIENCY OF MILK PROCESSING SECTOR – STOCHASTIC AND DETERMINISTIC APPROACH
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, vol.100, nr 3, s. 132-140

Słowa kluczowe

efektywność przedsiębiorstwa przetwórstwa mleka metoda DEA metoda SFA

Key words

efficiency milk processing enterprises the DEA method the SFA method

Streszczenie

W artykule dokonano pomiaru efektywności, która definiowana jest jako zdolność przedsiębiorstwa do uzyskania maksymalnego efektu przy użyciu minimalnych nakładów. Porównano wyniki oceny efektywności uzyskane za pomocą dwóch podejść: stochastycznego (metodą SFA, ang. Stochastic Frontier Analysis) i deterministycznego (metodą DEA, ang. Data Envelopment Analysis). W artykule wykorzystano dane z przedsiębiorstw jednego z kluczowych sektorów przetwórstwa żywności, a mianowicie sektora przetwórstwa mleka. Okres badawczy objął lata 2006-2010, próba badawcza liczyła od 103 do 160 obiektów (w zależności od analizowanego roku). W efekcie przeprowadzonych badań uzyskano porównywalne wyniki w przypadku zastosowania obu podejść, tj. stochastycznego i deterministycznego.

Abstract

In the paper the author considered estimation of efficiency, which measures the company’s ability to obtain the maximum output from given inputs. The comparison of results obtained by using two approaches: stochastic (on the example of the SFA method, Stochastic Frontier Analysis) and deterministic (on the example of the DEA method, Data Envelopment Analysis) has been carried out. In the paper the data from the companies of important food processing sector in Poland, namely the milk processing sector, was used. The analysis covered the period 2006–2010, the sample covered from 103 up to 160 enterprises (depending on the year analyzed).