Instytucjonalne otoczenie dla zastosowania ICT na obszarach wiejskich w Indiach

Grzegorz Sobiecki

Sobiecki, Grzegorz; ORCID: 0000-0003-2548-1720
Instytucjonalne otoczenie dla zastosowania ICT na obszarach wiejskich w Indiach
INSTITUTIONAL ENVIRONMENT FOR ICT UTILIZATION IN RURAL INDIA
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, vol.100, nr 4, s. 114-124

Słowa kluczowe

rola ICT instytucje analiza polityki rozwój obszarów wiejskich Indie

Key words

role of ICTs institutions policy analysis rural development India

Streszczenie

Rolnictwo to jeden z najważniejszych sektorów Indii, który może w znacznym stopniu skorzystać z zastosowania ICT, szczególnie dla budowania zmian w warunkach społeczno-gospodarczych biednych regionów wiejskich. Osiągnięcie tych korzyści wymaga odpowiednich instytucji, które wspierałyby przyswajanie i wykorzystanie ICT. Podjęto próbę przedstawienia obecnego stanu głównych instytucji Indii, aby ocenić je pod kątem budowy dogodnego środowiska dla przyswajania i wykorzystania ICT w regionach wiejskich Indii. Stwierdzono, że pięcioletnie plany polityki narodowej dotyczące ICT i telekomunikacji rozwijają się w dobrym kierunku, a rządowe inicjatywy stają się coraz dojrzalsze, ale brakuje im specyficznych rozwiązań.

Abstract

Agriculture is one of the most important sectors in India, and could benefit tremendously with the applications of ICTs especially in bringing changes to socio-economic conditions of the poor in rural areas. Achieving these benefits requires proper institutions for ICT adoption and utilization. Therefore The current state of major Indian institutions (ICT and rural policies) using document analysis is evaluated against supporting progress in areas of the horizontal side of the “cube framework” in rural India. Major finding is that The Five Year Plans, National ICT and Telecom Policies are developing in the right direction and government initiatives are increasingly maturing, but may lack some specific solutions.