Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw domowych w Unii Europejskiej – czy ma miejsce konwergencja?

Hanna Dudek, Grzegorz Koszela, Monika Krawiec

Dudek, Hanna; ORCID: 0000-0001-8261-2745
Koszela, Grzegorz; ORCID: 0000-0003-4175-4450
Krawiec, Monika; ORCID: 0000-0002-4765-244X
Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw domowych w Unii Europejskiej – czy ma miejsce konwergencja?
CHANGES IN HOUSEHOLDS EXPENDITURES STRUCTURES IN THE EUROPEAN UNION – IS THERE CONVERGENCE?
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, vol.100, nr 4, s. 43-50

Słowa kluczowe

struktura wydatków gospodarstw domowych ß-konwergencja ?-konwergencja

Key words

household expenditure structure ß-convergence ?-convergence

Streszczenie

Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, czy istnieje konwergencja między strukturami wydatków gospodarstw domowych w Unii Europejskiej. Do analizy tego zjawiska wykorzystano koncepcję ß- oraz ?-konwergencji. Podstawę badania stanowią dane, udostępniane przez EUROSTAT, dotyczące wydatków gospodarstw domowych w latach 1995-2011. Obejmują one 27 krajów i 12 grup dóbr i usług według klasyfikacji COICOP. Wyniki badań wskazują na występowanie konwergencji obu typów dla większości składników struktury.

Abstract

The aim of the paper is to answer the question whether convergence between households expenditures structures in the European Union exists. In order to study the phenomenon concepts of ß- and ?-convergences are applied. The research is based on data on households expenditures in the period from 1995 through 2011 provided by EUROSTAT. It covers 27 countries and 12 groups of goods and services according to the COICOP classification. The analysis of results obtained allows to record convergence of both types for majority of structure components.