Zmiany w wytwarzaniu środków produkcji dla rolnictwa w świetle teorii szkoły austriackiej

Andrzej Jędruchniewicz

Jędruchniewicz, Andrzej; ORCID: 0000-0002-3133-6880
Zmiany w wytwarzaniu środków produkcji dla rolnictwa w świetle teorii szkoły austriackiej
CHANGES IN THE MANUFACTURE OF AGRICULTURAL MEANS OF PRODUCTION IN LIGHT OF THE AUSTRIAN SCHOOL THEORY
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2013, vol.100, nr 4, s. 62-73

Słowa kluczowe

szkoła austriacka struktura produkcji cykl koniunkturalny agrobiznes środkiprodukcji dla rolnictwa

Key words

Austrian School production structure business cycle agribusiness agricultural means of production

Streszczenie

Celem opracowania jest weryfikacja hipotezy, że cykliczne zmiany w wytwarzaniu środków produkcji dla rolnictwa są bardziej dynamiczne niż zmiany produkcji artykułów spożywczych. Wynika ona z teorii szkoły austriackiej. W teoretycznej części opracowania omówiono teorię czasowej struktury produkcji i zastosowano ją do agrobiznesu. Natomiast w części empirycznej przeprowadzono badania kierunków i dynamiki zmian w wytwarzaniu wybranych środków produkcji dla rolnictwa oraz żywności w polskiej gospodarce. Wykazały one, że w okresie badawczym większość zmian produkcji analizowanych środków przeznaczonych dla rolnictwa potwierdziła hipotezę szkoły austriackiej. W tym czasie wystąpiły także zmiany, które nie były zgodne z postawioną hipotezą.

Abstract

This work aims to verify the hypothesis which states that cyclical changes in the anufacture of agricultural means of production are more dynamic than changes in the production of foodstuffs. This stems from the Austrian School theory. In the theoretical part of this work the time-structure of production theory and its application to agribusiness is discussed. Whereas in the empirical part researches on the directions and dynamics of changes in the manufacture of selected means of production for agriculture and foodstuffs in the Polish economy have been conducted. They have shown that during the research period most production changes of the analysed means of production destined for agriculture were in line with the Austrian School hypothesis. During that period changes which are not consistent with the hypothesis also took place.